فصلنامه تخصصی بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان- استانداردهای نویسندگان
استانداردهای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/5 | 
مجله بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان متعهد به اجرا و پیروی از استانداردهای بین‌المللی برای نویسندگان بر مبنای بیانیه‌های کمیته بین‌المللی اخلاق نشر است. این استانداردها برای روند انتشار و داوری نشریات طراحی شده است و همچنین نشان دهنده راهکارها و راه‌حل‌ها هنگام بروز تعارض است.
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تخصصی بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان:
http://zoonosis.ir/find.php?item=1.117.24.fa
برگشت به اصل مطلب