راهنمای نگارش مقالات

 | تاریخ ارسال: 1400/8/7 | 

اصول کلی فصلنامه تخصصی بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان 

فصلنامه تخصصی بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﺸﺮ ﻓﻌﺎلیت‌های ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻪ زبان ﻓﺎرسی (با خلاصه مقاله‌ی  انگلیسی) منتشر می‌شود. این ﻣﺠﻠﻪ، مقالاتی را که در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ بیماری‌های زئونوز است و در ﻫﯿﭻ ﻣﺠﻠﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، به چاپ می‌رساند. ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن این نشریه اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، داﻧﺸﺠﻮیان رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، دامپزشکی و پیراپزشکی، ﻣﺪیران، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. این ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت فصلنامه ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه  نویسنده(گان) آن است. این ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻖ رد یا ﻗﺒﻮل، ویراﺳﺘﺎری، خلاصه کردن ﻣﻘﺎﻻت و نیز عواید ناشی از چاپ مقالات را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارد و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽﺷﻮد.
بدیهی است، تصمیم‌گیری نهایی در مورد مقالات براساس نظرات داوران علمی و معیارهای مجله به عهده تیم سردبیری می‌باشد و  مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقاله را برای خود محفوظ می‌دارد. هم­چنین  همه محتوای مجله تحت حقوق معنوی بین المللی است و هرگونه کپی، ارسال، نمایش یا چاپ محتوای مجله با کسب اجازه کتبی از دفتر مجله قابل انجام است.


فهرست مطالب :

این مجله مقالات اصیل پژوهشی (Original article)، مقالات مروری (Review article)، گزارش کوتاه (Short Communication)، نامه به سردبیر (Letter to editor)، مطالعات موردی (Case Studies)، گزارش موردی(Case Report)، گزارش تدوین راهنماهای بالینی(Clinical Practice Guideline)  و مرور کتاب(Book Review) که مرتبط با اهداف مجله و در قالب رسمی است، منتشر می‌کند.

انواع مقالات مورد پذیرش در این نشریه شامل موارد زیر است

 • مقاله مروری، میتواند بررسی اجمالی شخصی معتبر در یک زمینه یا بررسی جامع منابع باشد. در این نوع مقالات نویسنده بایستی احاطه‌ی کامل بر موضوع مقاله داشته باشد و ضروری است که مقاله شامل حداکثر ۷۰۰۰ کلمه باشد. همچنین حداقل به ۳۰ منبع ارجاع داده ­شود، که در این بین بایستی حداقل سه منبع از فعالیت‌های پژوهشی خود نویسنده پیرامون موضوع مقاله باشد. فقط خلاصه و گزارش نمودن نتایج کار دیگران کافی نیست، بلکه بایستی نظریه‌پردازی و نتیجه‌گیری جدی صورت گیرد. چکیده‌ی این مقالات مروری، در واقع جمع‌بندی نهایی بررسی خواهد بودمقالات مروری به مروری سیستماتیک و متاآنالیز تقسیم‌بندی می‌شوند

 • مقاله اصیل پژوهشی، حاصل یافته‌های پژوهشی منتشر نشده نویسندگان می‌باشد. این مقالات در اولویت چاپ در مجله است و شامل حداکثر ۴۵۰۰ کلمه و حداکثر ۸ تصویر/جدول می‌باشد. در مقاله‌ی اصیل بایستی حداقل به ۳۰ منبع ارجاع داده شود.

 • مقاله تحقیقاتی کوتاه/ گزارش کوتاه، ساختار مشابه مقالات پژوهشی دارند، با این تفاوت که یافته­‌‌های مطالعه و پژوهش اندک است، یا به دلایل دیگر محقق تمایل به شرح و بسط کامل آن ندارد. حاصل یافته‌های پژوهشی و بسیار مهم نویسندگان می‌باشد که به دلیل نوآوری بالا و جدید بودن آن نیاز به انتشار سریع دارد و روند داوری و انتشار مقاله در آن کوتاهتر است. در این مقالات قسمت بحث و یافته‌ها با یکدیگر ادغام می‌شوند

 • گزارش موردی شامل مطالعه موردی بیماری (بیمارانی) است که وضعیتی جدید را توصیف میکند و یا بینش مهمی در مورد مکانیسم، تشخیص یا درمان یک بیماری ارائه میدهد. مورد گزارش شده بایستی از موارد نادر و عوارض بسیار کمیابی باشد که شناخت و نگاه تازه‌ای در زمینه‌ی علائم، روش‌های تشخیصی یا درمانی و گزارش موارد نادر طبیعی و غیرطبیعی حاصل نماید. گزارش موردی باید شامل ۱۵۰۰-۲۰۰۰ کلمه بوده و چکیده آن حداکثر ۲۰۰ کلمه باشد. همچنین باید شامل بخشهای مقدمه، معرفی بیمار و نتیجهگیری در چکیده، و مقدمه، معرفی بیمار و بحث در متن اصلی با حداکثر ۴ جدول یا شکل و حداکثر ۲۵ منبع باشد.

 • نامه به سردبیر:  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد یکی از ﻣﻘﺎﻻت آﺧﺮین ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۸۵۰ ﮐﻠﻤﻪ (ﺗﻘﺮیبا ۳ ﺻﻔﺤﻪ) و ﺣﺪاقل ۵ منبع دارد. در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻧﻮیسنده‌ی اول تمایل ﺑﻪ اداﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 • مرور کتاب: در قسمت مرور کتاب می‌توان در یک نگاه کلی بحث‌های مختلف یک کتاب تخصصی منتشر شده‌ی جدید را معرفی نمود. این معرفی که می‌تواند در بردارنده‌ی نقاط قوت و ضعف کتاب باشد، باید حداکثر در ۳ صفحه انجام پذیرد.

  بازگشت به فهرست مطالب

 شرایط اولیه دریافت مقالات
 • مقاله باید تاکنون در هیچ مجله داخل یا خارج از کشور به چاپ نرسیده و همزمان برای چاپ به نشریه دیگری ارسال نشده باشد.
 •  مسؤولیت صحت مطالب و اطلاعات مندرج در مقاله و نیز رعایت حقوق مولفین و پژوهشگران به عهده نویسنده مسؤول میباشد.
 • تمام مقالات باید با رعایت اخلاق و با توجه به بیانیه‌های مشخص در اخلاق پژوهش انجام شده باشند و مجوز کمیته اخلاق را اخذ کرده باشند.
 • امضای نویسنده مسوول به نمایندگی از تمامی نویسندگان در فرم تعهد در زمان ارسال مقاله ضروری است.
 •  اسامی نویسندگان به همان ترتیب که در زمان تشکیل پرونده درج گردیده، در زمان چاپ مقاله ارائه خواهد شد و هیچ تغییری در ترتیب و یا تعداد نویسندگان اعمال نمیگردد.

فرآیند بررسی مقالات
در اولین فرآیند، مقالات ارسالی توسط هیات اجرایی تخصصی شامل کارشناس مجله، متخصص آمار، سرگروه بخش و سردبیر بررسی اولیه می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که  معیارهای اساسی برای انتشار در مجله را رعایت می کنند. مقالات ارسالی همچنین از نظر سرقت ادبی ارزیابی میگردند. تنها مقالاتی که از فرآیند اولیه عبور میکنند جهت ارزیابی بیشتر به داوران ارسال میگردند. این فرآیند باعث تسریع روند تصمیمگیری و اطلاع رسانی به نویسندگان شده و بار سنگین داوری را برای داوران کاهش میدهد. تمامی داوری مقالات به‌صورت دوسوکور انجام می‌گردند.

بازگشت به فهرست مطالب
 


          فلوچارت و فرآیند چاپ مقالات ارسالی
فقفقلب
نحوه ارسال مقاله:

- نویسنده مسؤول باید مقاله را از طریق سایت فصلنامه به این آدرس ارسال نماید.
-  تاکید می شود نویسنده مسؤول مقاله (نویسنده ستاره‌دار)، اقدام به ارسال مقاله در سایت فصلنامه نماید، در غیر اینصورت بانک اطلاعات مقالات نویسنده مسئول ناقص خواهد شد.
- نویسندگان محترم باید مقاله خود را در تارنمای مجله در قالب دو فایل جداگانه (فایل با ذکر نام نویسندگان و فایل بدون نام نویسندگان) بارگذاری کنند. همچنین نامه درخواست چاپ مقاله
 (Cover letter) به وسیله همه نویسندگان نیز بایستی امضا شده و ضمیمه گردد.

با توجه به این که راهنماهای استاندارد گزارش انواع مطالعات، اعم از کارآزمایی‌ها، مطالعات مشاهده‌ای، مرورهای نظام‌مند و فراتحلیل و تحقیقات کیفی در The EQUATOR Network در آدرس www.equator-network.org قابل دسترسی است، توصیه اکید می‌شود که در نگارش مقاله به راهنماهای یاد شده مراجعه و استانداردهای ذکر شده در آن کاملاً رعایت شود.
همچنین چک لیست انواع مطالعات نیز در این سایت موجود است و نیاز است نویسندگان محترم، با رعایت جزییات کامل این چک لیست ها مقاله خود را ارسال نمایند. عدم توجه به این مهم و سایر بخش‌های راهنمای نویسندگان مجله، موجب رد سریع (Fast reject) مقاله خواهد شد.
لازم به یاداوری است جهت سهولت دسترسی نویسندگان، چک لیست های مهم در قسمت مربوطه به فارسی ترجمه شده و در سایت بارگذاری شده است.

برای آشنایی بیش‌تر با نحوه تدوین مقالات، نویسندگان محترم می‌توانند از آخرین شماره مجله استفاده نمایند.


برگه ارسال مقاله (Cover Letter):

 • عنوان مقاله (به فارسی و انگلیسی) لازم است در برگیرنده موضوع تحقیق بوده و با حروف ضخیم (Bold) تایپ شود.
 • نام نویسنده و یا نویسندگان (به فارسی و انگلیسی) و سپس آخرین مدرک تحصیلی آنان، رتبه علمی و گروه آموزشی لازم است بعد از عنوان مقاله ذکر شود.
 • نشانی نویسنده و نویسندگان که شامل گروه، دانشکده، دانشگاه و یا موسسه تحقیقاتی مربوط به آنان است، باید به طور کامل قید شود.
 • درج آدرس نویسنده مسئول جهت تماس های علمی دیگر محققین به زبان فارسی در صفحه اول مقاله لازم است. این آدرس به طور کامل همراه با ذکر کد پستی، شماره تلفن ثابت و همراه نمابر و پست الکترونیکی(e-mail) قید شود.
 • عنوان مکرر (Running title) با حداکثر ۵۰ کاراکتر که در بالای هر صفحه مقاله تکرار می شود.
 • در صورتیکه مطالعه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه می باشد ضمن ارسال شماره طرح، نامه ای به امضاء معاون پژوهشی دانشگاه و یا موسسه مربوطه مبنی بر بلامانع بودن چاپ مقاله در مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل ارائه گردد.
مقالات باید دارای ویژگی های زیر باشند:
- زبان اصلی فصلنامه، فارسی است. از افعال گذشته باید در توصیف نتایج استفاده شود و از زمان حال برای اشاره به نتایج قبلاً به دست آمده و به طور کلی پذیرفته شده استفاده شود. نویسندگانی که از کاربرد صحیح انگلیسی مطمئن نیستند، باید مقالات خود را توسط افراد متخصص در نوشتار انگلیسی بررسی کنند. مقالاتی که از این نظر نقص دارند، ممکن است قبل از بررسی علمی جهت بازنگری به نویسنده، برگردانده شوند.
- دارای عنوان صریح، دقیق و مختصر باشند. صفحه عنوان بایستی شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، آخرین مدرک تحصیلی و وابستگی دانشگاهی نویسندگان، به همراه آدرس دقیق پستی و الکترونیک همه نویسندگان، و هم­چنین تلفن و نمابر نویسنده مسئول باشد.
چکیده (به زبان فارسی و انگلیسی، حداکثر تا ۲۵۰ کلمه) و کلمـات کلیدی بین ۳ تا ۵ واژه و مطابق با عناوین موضوعی پزشکی (Mesh) باشد. چکیده انگلیسی دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد. برای مقالات پژوهشی کارازمایی، درج کد ثبت کارازامایی بالینی قبل از بیان کلید واژه ها الزامی است.
 - متن اصلی مقاله باید در برگیرنده بخش‌های مقدمه و روش ها، نتـایج، بحث، نتیجه گیری کلـی و پیشنهادها، تقدیر و تشکر، تعارض منافع و منابع باشد.
- حجم مقالات برای مقالات تحقیقاتی کوتاه، مقالات تحقیقاتی کامل و مروریها (شامل متن اصلی، جداول، اشکال و منابع) به ترتیب نباید از ۴۰۰۰، ۷۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ کلمه تجاوز کند. از هرگونه تکرار اطلاعات در متن و تصاویر و نیز فهرست منابع بیش از حد باید جلوگیری شود
- نویسنده مسؤول و نویسنده اول باید کد ORCID داشته باشند.
- مخفف‌ها: لازم است در صفحه اول مقاله به صورت پاورقی، فهرست تمامی مخففهای رایج بکار رفته در مقاله ذکر گردد. از ذکر مخففهای خودساخته اکیداً اجتناب گردد.
- نام‎‌های علمی (جنس و گونه) در تمام متن و منابع، با قلم ایتالیک ذکر گردند. نام اختصاری دانشمند معرفی‌کننده گونه به صورت غیرایتالیک بوده و حرف اول آن با حروف بزرگ شروع می‎‌شود. مثال: .L Juglans regia
- تمام جداول و اشکال باید دقیقاً در متن ذکر شده و شمارهگذاری شوند.
- تعداد اشکال و جداول نباید بیش از ۶ مورد باشد. تکرار نتایج در اشکال و جداول قابل پذیرش نیست. برای ارجاع به اشکال و جداول نیاز به ذکر کلمه «شماره» نمیباشد (برای مثال "شکل ۱." یا "جدول ۲.").
- اشکال و جداول، در داخل فایل اصلی مقاله در نزدیکی مطلب مربوطه باید قرار گیرند. نیازی نیست که در پایین یا بالای مقاله و یا در فایل جداگانهای بارگذاری گردند
- کلیه تصاویر (نمودارها و عکسها) به عنوان شکل طبقهبندی میشوند
- شماره و عنوان اشکال همیشه در زیر آنها نشان داده میشود. عنوان باید مختصر بوده و شرح تصویر را در برگیرد. نوشتار باید در تصاویر به حداقل رسانده شوند، اما تمام نمادها و اختصارات استفاده شده باید توضیح داده شوند
- از عنوان‎‌بندی صحیح اشکال (مختصات، نوار مقیاس، جهتگیری) و وضوح کافی اشکال برای انتشار، اطمینان حاصل گردد.
- جداول باید خود گویا بوده، چیدمان واضحی داشته و مکمل متن باشند. جداول باید از چپ به راست و با ابزار جدول در نرم‌افزار Microsoft Word ایجاد شده باشند. شماره و عنوان جدول همیشه در بالای آن قرار داده میشود. جداول باید با ردیفها و ستونهای واقعی تهیه شده باشند و از کلیدهای فاصلهگذاری نباید استفاده گردد.
- خطوط عمودی نباید در جداول درج شوند و باید به صورت محو باشند.
- مطالب قبلاً منتشر شده، با ذکر منبع اصلی در جدول مشخص گردند.
- زیرنویس اشکال و جداول باید با حروف کوچک بالانویس یا ستاره برای میزان معنیداری و سایر دادههای آماری نشان داده شوند.
- شرح ستونها باید مختصر باشد و واحدهای اندازهگیری در پرانتز باشد. تمام اختصارات باید در زیرنویسها تعریف شوند. جداول و زیرنویسهای آن باید بدون مراجعه به متن قابل درک باشند.
- میان کلمه و نقطه (.)، کاما (،)، علامت سوال (؟) و پرانتز () فاصله نباشد. پس از درج علامت، یک فاصله (Space) درج گردد. اصول سجاوندی و صفحه آرایی باید رعایت شود.
- نحوه نوشتن برخی از کلمات پرکاربرد در متن به صورت زیر میباشد:
(pH)، (۰.۰۵P >) و ...
 • هنگام استناد به منابع، نیازی به ذکر نام نویسنده و سال نیست
 • برای نگارش مقالات مروری نظام‌مند، توصیه می شود از دستورالعمل‌های موجود در سایت‌های زیر استفاده شود:
منابع مفید برای یادگیری متدولوژی

استانداردهای گزارش یک مقاله مروری نظام‌مند


بازگشت به فهرست مطالب


شرایط و نکات اولیه اخلاقی:
 1. تمام مقالات باید با رعایت اخلاق و با توجه به بیانیه‌های مشخص در اخلاق پژوهش انجام شده باشند و مجوز کمیته اخلاق را اخذ کرده باشند.
 2. نویسنده‌ی مسئول (نویسنده‌ی رابط) مسئولیت جمع‌‌‌‌‌‌‌‌آوری مقاله و ارائه‌ی آن ‌را به دفتر مجله، عهده‌‌دار است و تمام نویسندگان در جریان متن نهایی این مقاله بوده و از ارسال مقاله به این مجله مطلع هستندهمچنین نویسندگان با ارسال مقاله به مجله اعلام می‌کنند که مقاله به هیچ زبان دیگری و به هیچ مجله‌ی دیگری ارسال نشده و به چاپ نرسیده است. در غیر این‌صورت، بدیهی است که آن مقاله طبق قانون مصوب نشریات و در صورت صلاح‌دید سردبیر، حذف خواهد شد.
 3. همراه مقاله‌ی اصلی بایستی نامه‌ای که با امضای تمامی نویسندگان مقاله، مبنی بر رضایت ایشان بر چاپ مقاله و نیز عدم ارسال هم‌زمان مقاله به سایر مجلات ضمیمه گردد. ارسال این نامه‌ی تقاضا به مفهوم پذیرش تمام ضوابط نشریه و نیز تفویض کلیه‌ی حقوق نویسندگان به ناشر است.
 4. در قسمت تقـدیر و تشـکر باید مشخص شود که مقاله‌ی ارسالی، حاصل طرح تحقیقاتی یا پایان نامه بوده و شماره‌ی ثبت، تاریخ ثبت، محل ثبت و تأمین‌کننده‌ی منابع مالی ذکر گردد.
 5. با توجه به بند ۷ ماده‌ی ۴ اساسنامه کمیسیون نشریات علوم پزشکی، تمامی مطالعات کارآزمایی بالینی، در صورتی در نشریه قابل چاپ است که قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران (IRCT) به نشانی www.irct.ir ثبت شده باشند. همچنین در صورتی‌که انجام مطالعه نیازمند مجوز خاصی بوده، باید در این قسمت ذکر شود.
 6. در انجام پژوهش کلیه اصول و ضوابط اخلاق پژوهش و اخلاق پزشکی مطابق با دستورالعملهای پذیرفته شده ملی و یا بینالمللی )بیانیه هلسینکی، ۲۰۰۸ (رعایت شده باشد؛ ارائه مجوز کمیته اخلاق برای کلیه مقالات الزامی است.
 7. فرم مالکیت معنوی بایستی در ابتدا تکمیل گردد
 8. فایل پرسشنامه (در صورت وجود) در مقالات کیفی به صورت جداگانه به عنوان ضمیمه ارسال گردد.
 9. فرم تعهدنامه مالکیت معنوی مقاله به امضا تمام نویسندگان رسیده و در سیستم ارسال مقاله ثبت شود. مسئولیت صحت امضا تمام نویسندگان با نویسنده‌ی مسئول است.
 10. هیئت تحریریه در رد یا پذیرش مقالات آزاد است و از پس دادن مقاله و ملحقات آن معذور می‌باشد.
 11. مقالات ارسالی در ابتدا توسط هیئت تحریریه به صورت کلی بررسی خواهد شد و چنان‌چه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد، برای داوری فرستاده می‌شود. داوران از میان مجرب‌ترین افراد متخصص در رشته‌ی مرتبط انتخاب شده‌اند. اگر مقاله از نظر داوران قابل چاپ باشد، نظرات و اصلاحات ایشان پس از بررسی هیئت تحریریه به نویسنده‌ی مسئول ارائه خواهد شد.
 12. نویسنده به مدت حداکثر ۱۵ روز وقت خواهد داشت که نسخه‌ی اصلاح شده را ارسال نماید، که مجددا جهت داوری فرستاده خواهد شد.
 13. استفاده از مندرجات مجله با ذکر کامل مأخذ آزاد است.

بازگشت به فهرست مطالب

شیوه‌ی نگارش مقاله‌ی پژوهشی اصیل

صفحه‌ی عنوان (در تمام انواع مقالات ثابت است و بایستی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.)


  صفحه‌ی عنوان شامل:
عنوان کامل مقاله، عنوان کوتاه مقاله، نام نویسندگان، آدرس علمی نویسندگان (افیلیشن) و مشخصات کامل تماس با نویسنده‌ی مسئول و اعلام تعارض منافع است.
ذکر سال و محل پژوهش در عنوان، خلاصه و روش انجام مطالعه مقطعی الزامی است
 

«شرایط انتخاب عنوان مقاله»
 • عنوان مقاله نباید تکراری بوده و توسط نویسنده‌ای دیگر، در مقاله‌ای دیگر، به زبان مجله یا به هر زبان دیگری به چاپ رسیده باشد.
 • عنوان مقاله باید گویای مطالعه باشد و از ذکر فرمول و علائم اختصاری خودداری شود.
 • عنوان باید حاوی متغیرهای اصلی پژوهش باشد و کلمات اضافی نداشته باشد.
 • اگر مقاله‌ی ارسالی به مجله از نوع توصیفی است، زمان و مکان مطالعه آورده شود، ولی برای سایر انواع پژوهش ضرورت ندارد.
«شرایط انتخاب عنوان کوتاه مقاله»
 • عنوان کوتاه مقاله به هنگام صفحه‌آرایی و برای دسته‌بندی مقاله استفاده می‌شود و بایستی حداکثر ۸۰ کاراکتر داشته باشد.
«نام نویسندگان »
 • در زیر عنوان بایستی نام کامل مؤلفین به همراه درجه‌ی علمی، بخش، بیمارستان، دانشکده، دانشگاه و شهر محل اشتغال آنها ذکر گردد. نویسنده‌ی مسئول (پاسخگو) با علامت ستاره مشخص شده و مشخصات کامل ایشان به همراه پست الکترونیک، تلفن محل کار، نمابر و تلفن همراه ذکر شود.
 •    آدرس اکادمیک پزشکی شامل: بخش، بیمارستان، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور
 •    آدرس اکادمیک غیر پزشکی شامل: مرکز تحقیقات، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور
«چکیده و کلمات کلیدی »
 • چکیده‌ی مقاله‌ی پژوهشی شامل حداقل ۱۶۰ و حداکثر ۳۰۰ کلمه است
 • کلمات کلیدی ۱۰ - ۳ واژه‌ی کلیدی از واژگان عناوین مباحث پزشکی (Mesh) توصیه می‌گردد. کلید واژگان غیر پزشکی در گوگل باید قابل جستجو باشند.
 • چکیده‌ی مقاله بایستی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال شود و متن آن‌ها بایستی باهم مطابقت داشته باشند.
 • چکیده‌ی انگلیسی باید منطبق با چکیده فارسی باشد و در حدود حداکثر ۳۰۰ کلمه باشد.

بازگشت به فهرست مطالب

مقدمه
در این بخش اهمیت و ضرورت انجام تحقیق با توجه به دانش موجود درباره موضوع و مبانی نظری آن وهم­چنین هدف مطالعه مشخص شود.   در این قسمت هدف مقاله بیان شده و اهمیت و ضرورت بررسی می‌شود. مقدمه حداکثر ۷۰۰ کلمه است. مقدمه شامل:
۱. پیشینه و توضیح موضوع با ذکر رفرانس
۲. ضرورت انجام تحقیق
۳. سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند.
۴. تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی
۵. هدف تحقیق به نحو روشن 


بازگشت به فهرست مطالب

مواد و روش ها
در بخش روش بررسی، به ترتیب: نوع مطالعه، جامعه پژوهش، نمونه مورد مطالعه، روش نمونه‌گیری، ابزار گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزارها، ملاحظات اخلاقی و روش‌های آماری به دقت بیان شود. در تدوین این بخش توجه به نکات زیر مورد تأکید است:
الف- نوع پژوهش بایستی به صورت درست و مستند بر اساس منابع معتبر و به روز روش تحقیق نوشته شود. در صورت استفاده از روش‌های تحقیق جدید، معرفی دقیق روش الزامی است.

ب- نحوه و روش محاسبه حجم نمونه بایستی براساس پیامد اولیه مطالعه و نیز متناسب با نوع طرح انجام گیرد. لازم است کلیه مولفه های مربوط به فرمول حجم نمونه مورد استفاده در مقاله به طور واضح بیان شوند. لذا ابتدا پیامدهای اولیه و ثانویه طرح معرفی شده و سپس روش دقیق محاسبه حجم نمونه براساس پیامد اولیه شرح داده شود. در ضمن روش محاسبه­ی حجم نمونه بایستی منطبق با روش‌های آماری مورد استفاده در مطالعه باشد.
ج- ابزارهای گردآوری اطلاعات مورد استفاده در پژوهش به صورت صریح و دقیق معرفی شود و روند بررسی روایی و پایایی آن‌ها ذکر گردد.
د- مداخله صورت گرفته در مطالعات کارآزمایی بایستی به طور واضح و شفاف با رعایت پروتکل ارایه­ی مداخله به گونه‌ای توضیح داده شود که پژوهشگران دیگر بتوانند مداخله مشابهی را ترتیب دهند.
هـ- اگر از دستگاه، وسیله یا نرم‌افزار خاصی استفاده شده است، باید شرکت سازنده و آدرس آن در پرانتز آورده شود(مجوز استفاده از آن نیز به دفتر مجله ارایه شود).
و- در صورت استفاده از دارو، نام ژنریک، میزان و دوره مصرف ذکر گردد.
ز- کلیه ملاحظات اخلاقی اعم از اخذ رضایت آگاهانه از شرکت­کنندگان در پژوهش و یا قیم قانونی آنها، بیان شود. همچنین در صورت استفاده از حیوان در مطالعه، پژوهشگر ملزم است نحوه نگهداری حیوانات آزمایشگاهی را به طور کامل شرح دهد و ارایه مجوز از کمیته اخلاق زیستی الزامی است.
 

بازگشت به فهرست مطالب

ی- در بخش روش‌های آماری، شاخص‌های به کار رفته برای توصیف داده‌ها ذکر شده و نیز توضیح کامل‌تری از آزمون‌های آماری ارایه شود. سطح معناداری آماری در نظر گرفته شده نیز ذکر گردد.
به طور کلی قسمت مواد و روش ها به صورتی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند، در این بخش نمونه‌های مورد مطالعه و خصوصیات دموگرافیک آنها، چگونگی انتخاب نمونه‌ها، نحوه‌ی جمع‌‌آوری اطلاعات (مثلا پرسشنامه)، روش‌های آزمایشگاهی و تجهیزات مورد استفاده (اعم از روش مصرف، کارخانه‌ی سازنده و ...) و نیز روش‌های آماری مطالعه و معیارهای ورود و خروج به طور کامل شرح داده شوند.
بصورت اختصار روش بررسی شامل موارد:
  1. زمان و مکان اجرای پژوهش
  2. سوژه‌ها و نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب، روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه (این قسمت بسیار مهم است و در ابتدای امر مورد کارشناسی قرار می‌گیرد).
  3. نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات
  4. رعایت موازین اخلاق در پژوهش
  5. ابزارهای اندازه‌گیری
  6. آزمون‌های آماری
  7. نام کشور و شرکت سازنده‌ی مواد و دستگاه‌ها در میان قسمت‌های مقاله به انگلیسی نوشته شوند.
نتایج
در این قسمت، از متن، جدول، نمودار و عکس به تناسب برای بیان یافته‌ها استفاده شود. ابتدا جدول ویژگی‌های افراد مورد مطالعه، سپس یافته‌های توصیفی و در ادامه یافته‌های تحلیلی آورده شود. لازم است مطابق با نوع پژوهش استانداردهای مربوط به طور جدی رعایت شود.
در مطالعات کارآزمایی ارایه دیاگرام فلوچارت CONSORT ضروری می‌باشد. جداول، نمودارها و ... باید دارای شماره و عنوان کامل و رسا باشد. ضمناً از آوردن جدول‌هایی که اطلاعات آن در متن به طور کامل آمده است، خودداری شود. گزارش نتایج متغیرهای پاسخ یا به صورت کمی و یا کیفی صورت گیرد، ارایه یافته‌های مربوط به یک متغیر به هر دو صورت کمی و کیفی مناسب نیست.
مواردی همچون فراوانی و درصد به صورت فراوانی(درصد) در جداول ذکر شود. همچنین میانگین و انحراف معیار به صورت میانگین (انحراف معیار) در متن و جداول ذکر شوند.
تعداد جداول حداکثر ۵ عدد می باشد. عنوان جدول باید در بالای آن باشد و هرگونه توضیح در خصوص جدول باید در پایین آن ذکر شود. عناوین شکل­ها در زیر آنها قرار می گیرد. هر جدول و شکل باید در متن ارجاع داده شود.
متن این قسمت بایستی مختصر و گویا باشد. به طوری‌که تمام متغیرها را بررسی کرده و چکیده‌ای از جداول و نمودارها را بیان کند. در صورتی‌که داده‌های یک جدول به طور کامل در متن مقاله بیان شده از آوردن جدول خودداری شود. با توجه به محدودیت صفحات مجله، بدیهی است از تکرار ارائه‌ی مطالبی که در متن آورده شده‌اند، در جداول و بالعکس باید اجتناب نمود.
   
در مقاله‌ی فارسی جداول و نمودارها فارسی باشند، همچنین عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضیحات آن‌ها بایستی در متن مقاله و با شماره‌گذاری فارسی مشخص شوند.


بازگشت به فهرست مطالب

بحث
یافته‌های مهم تحقیق بر اساس هدف مطالعه به اختصار و با رعایت ترتیب منطقی ذکر و پیرامون آن با استناد به موارد همسان و دگرسان در متون مرتبط بحث شود. اگر فرضیاتی در مطالعه مطرح شده، تأیید و یا رد آن مورد بحث قرار گیرد.
در ابتدا نتیجه‌ی حاصل از مطالعه به اختصار بیان می‌شود. البته موارد ارائه شده در مقدمه و یافته‌ها نباید با جزئیات در این قسمت تکرار شوند. در این قسمت به جنبه‌های مهم مطالعه تاکید شده و ضمن مرور سایر مقالات در این زمینه به مقایسه‌ی این مطالعه با سایر مطالعات پرداخته، نتایج حاصله با اهداف اولیه مطالعه مقایسه، تعبیر و تفسیر خواهد شد. پیشنهادات لازم ارائه گردد و نقاط قوت و ضعف مطالعه بیان شود.


بازگشت به فهرست مطالب

نتیجه گیری کلی و پیشنهاد ها
نتیجه‌گیری به صورت روشن و در حد یافته‌های تحقیق و با توجه به محدودیت‌های مطالعه بیان شود
در پایان، در حد یک پاراگراف نتیجه‌گیری نهایی و در مجموع آنچه که از این تحقیق به علم اضافه شده آورده می‌شود.


بازگشت به فهرست مطالب


تقـدیر و تشـکر
سپاسگزاری از سازمان حمایت کننده، افراد شرکت کننده در مطالعه و به طور کلی تمام افرادی که محقق را به صورت مادی و معنوی یاری نموده‌اند در صفحه‌ای مجزا آورده شود. در صورتی‌که مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی باشد، شماره‌ی ثبت IRCT  باید ذکر شود و نیز در پژوهش‌های مداخله‌ای بر انسان یا حیوانات، تائیدیه‌ی کمیته اخلاق بایستی ارسال گردد.
در این بخش از مؤسسه تأمین کننده بودجه، افراد و سازمان‌هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در انجام مطالعه و یا نگارش همکاری نموده‌اند و نام­شان به عنوان نویسنده در مقاله نیامده است، تشکر و قدردانی شود. لازم است کد اخلاق کسب شده  از کمیته  اخلاق در این بخش نگارش شود. نویسندگان میتوانند از کسانی که کمک فکری یا فنی (از جمله نوشتن و ویرایش) کردهاند و یا تجهیزات و مواد خاصی جهت انجام تحقیق در اختیار نویسندگان قرار دادهاند، قدردانی نمایند.


بازگشت به فهرست مطالب

تعارض منافع
در صورتی‌که تعارض منافع درج نگردد، به منزله‌ی وجود عدم تعارض بین نویسندگان در نظر گرفته می‌شود.
نویسندگان باید نشان دهند که آیا رابطه مالی بین آنها و سازمانی که حمایت از تحقیق را انجام داده است وجود دارد یا خیر. تضاد منافع باید در یک بخش جداگانه بعد از نتیجه‎‌گیری اضافه شود. چنانچه تضاد منافع وجود نداشته باشد، این جمله باید در این بخش اضافه شود نویسندگان اعلام میکنند که هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد. تمامی نویسندگان باید عدم وجود تضاد منافع را تایید و جداگانه امضا نموده و به نشریه ارسال نمایند


بازگشت به فهرست مطالب

فهرست منابع
صحت منابع به عهده نویسندگان است.  چنانچه منابع با نرم‌افزار EndNote یا Mendeley نوشته و درج شوند، نیاز به رعایت نوع منبع خاصی نیست. در غیر این‌صورت فرمت ونکوور (بر اساس ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شود)، در متن پرانتز، نام مجلات به طور کامل ذکر شود. برای مطالعه‌ی دقیق، روش درج منابع را مطالعه کنید.
حداکثر تعداد منابع مقالات متناسب با نوع مقاله می‌باشد. بدین صورت که برای مقالات مروری حداکثر ۷۰، مقالات اصیل ۵۰ و برای سایر موارد ۳۰ منبع ارایه شود. ضمناً با توجه به نمایه شدن مقالات مجله در نمایه‌های بین‌المللی لازم است عنوان منابع فارسی نیز به انگلیسی ترجمه شده و در داخل کروشه قرار گرفته و در آخر رفرنس واژه Persian داخل پرانتز افزوده شود تا مشخص شود که اصل منبع به زبان فارسی است. ضمناً در صورتی که مقاله بیش از شش نویسنده داشته باشد در لیست منابع بعد از ذکر اسامی شش نفر اول واژه "et al" آورده شودهم­چنین لازم است DOI مقالات در انتهای هر رفرنس ذکر شود
در جایی که بیش از دو مرجع وجود داشته باشد، استناد باید با استفاده از خط فاصله انجام گیرد، برای مثال (۳-۱). نویسندگان باید اطمینان حاصل نمایند که هر مرجع ذکر شده در متن، در فهرست منابع نیز موجود است (و بالعکس).


بازگشت به فهرست مطالب

صفحه آرایی متن مقاله
در نگارش و صفحه‌آرایی مقاله توجه به اصول کلی زیر ضروری است:
مقالات به زبان فارسی روان و با رعایت قواعد دستوری نگاشته شود و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل‌های دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند، خودداری شود و در موارد ضروری، معادل لاتین داخل پرانتز جلو کلمه گذاشته شود
مقاله باید در ابعاد A۴ و تک‌ستون به وسیله‌ی نرم‌افزار مایکروسافت آفیس نسخه ۲۰۰۷ به بالا نوشته شود.
 1. همه مقالات باید به صورت WORD DOC ذخیره گردند.
 2. همچنین مقالاتی که در قالب مجله و با Latex نوشته شده باشند، مورد قبول است.
 3. فونت مقاله B Nazanin، اندازه‌ی متن ۱۲ و تیترها Bold شده نوشته شوند. فاصله‌ی خط ها، Single در نظر گرفته شود.
 4. فونت فارسی B Nazanin با اندازه ۱۲ و لاتین ها Times New Roman با اندازه ۱۰ است.
 5. این ترتیب رعایت ﺷﻮد: ﺻﻔﺤﻪ‌ی ﻋﻨﻮان، ﺧﻼﺻﻪ‌ی فارسی و کلیدواژه‌ها، خلاصه‌ی انگلیسی و ﮐﻠﯿﺪ واژه‌ﻫﺎ، ﻣﺘﻦ، سپاس‌گزاری، ﻣﺮاﺟﻊ.
 6. رعایت اصول نگارشی از قبیل نقطه و کاما که می‌بایست به کلمه‌ی قبل از خود چسبیده و از کلمه بعد از خود یک فاصله داشته باشند. مثال: استفاده از ویرگول، در این شرایط، نیاز هست.
 7. از علامت ویرگول فارسی "،" در متن فارسی و از علامت "," در متن انگلیسی استفاده شود.
 8. در صورت استفاده از کلمات انگلیسی متعدد در متن فارسی، علامت ویرگول بین کلمات انگلیسی باید با قلم فارسی باشد و به کلمه پیشین نزدیک و از کلمه بعدی یک کاراکتر فاصله داشته باشد و قبل از آخرین عبارت انگلیسی از حرف عطف "و" با رعایت فاصله استفاده شود.
 9. لازم است نیم فاصله‌ها رعایت شوند. برای نگارش کلمات دو قسمتی مثل: می شود، می باشد، باکتری ها و..... بجای فاصله کامل از کلید کنترل و خط تیره (نیم فاصله) استفاده کنید. (می‌شود، می‌باشد، باکتری‌ها و .....)
 10. نوشته­ی داخل پرانتز نباید با پرانتز فاصله داشته باشد. مثال: (به شکل مراجعه کنید)
 11. با املای کلمات دقت کنید و در صورت نیاز از کاربرد صحیح تنوین و تشدید و همزه در واژگان استفاده نمایید.
 12. از "ی" کوچک به جای "ء روی ه" استفاده کنید. مثال: خانه­ی من
 13. آئین نگارش زبان فارسی رعایت شده و متن سلیس، روان و پیراسته از غلط‌های دستوری و املایی باشد. از به کار بردن کلمات خارجی که معادل رسا و پذیرفته شده در زبان فارسی دارند، خودداری شود.
 14. تمامی کلمات خارجی و واژگان تخصصی نوشته شده در متن که معادل فارسی ندارن، وقتی برای بار اول در متن استفاده می­شوند، حتماً باید در پاورقی یا داخل پرانتز معنی یا معادل انگلیسی­شان نوشته شود. هر گونه اصطلاح یا واژه­ی نامأنوس نیز می­بایست در زیرنویس یا داخل پرانتز آورده شود. فقط برای اولین بار استفاده از واژه، زیرنویس یا داخل پرانتز باید آورده شود.
 15. اسامی موجودات زنده (جنس و گونه) صرفاً به صورت انگلیسی (لاتین) و ایتالیک در تمام قسمت­ های مقاله ذکر گردد.
 16. اسامی و واژه‌های علمی، مکان‌ها، مواد و سایر واژه‌های خارجی را در متن مقاله به فارسی نوشته و بلافاصله آن واژه به زبان اصلی داخل پرانتز نوشته شود، مثال: درون کشت‌گاهی (in vitro)
 17. از ذکر "%" خودداری شود و به جای آن از واژه "درصد" استفاده شود.
 18. در صورت استفاده از علائم ریاضی (نظیر ×، +، -، >،<، =)  بین این علائم و اعداد یا کلمات مجاور فاصله در نظر گرفته شود.
 19. برای نشان دادن درجه حرارت به جای علامت "oC" از عبارت "درجه سلسیوس" استفاده شود (مثال: ۲۵ درجه سلسیوس).
 20. در مقایسه­‌های آماری برای بیان وجود اختلافات معنی­‌دار، علامت p با حرف کوچک و به شکل ایتالیک و مقادیر آن به فارسی و بدون فاصله اضافی نوشته شود.
 21. اعداد داخل متن، از یک تا نه به حروف و بالاتر از نه به عدد نوشته شود (مثال: دو روش، ۲۳۵ نمونه).
 22. شماره‌ی صفحات، وسط و پایین درج شود.
 23. نام محققین و دانشمندان در مقاله به صورت انگلیسی درج شود.
 24. جداول با شماره‌های فارسی، نام‌گذاری شود مانند «جدول ۱.» «شکل ۱. «
 25. اعداد فارسی با اعشار (/) و اعداد انگلیسی با نقطه (۰) نوشته شوند.
 26. تعداد جداول، نمودارها و تصاویر بایستی متناسب با حجم مقاله باشد. حداکثر ۷ جدول، عکس و نمودار، قابل پذیرش است.
 27. مطالب داخل جداول و نمودارها و نیز توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی به زبان فارسی باشد.
 28. هریک از تصاویر و جداول و نمودارها بایستی در مکان خود و درون متن مقاله جای‌گذاری گردد.
 29. جداول، نمودارها و تصاویر بایستی به ترتیب در طول مقاله شماره‌گذاری شوند.
 30. ﺷﺮح ﺗﺼﺎویر، ﺟﺪاول و ﺗﺼﺎویر (ﻫﺮ ﮐﺪام در متن مقاله و ﺟﺎی آﻧﻬﺎ در ﻣﺘﻦ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدد.)
 31. توضیحات جداول، نمودارها و تصاویر بایستی بصورت کامل نوشته شود. توضیحات تصاویر و نمودارها در زیر شکل و توضیحات جداول در بالای جدول درج شود.
 32. هر جدول بایستی یک عنوان در بالای خود داشته باشد.
 33. هر یک از تصاویر و نمودارها باید یک عنوان در زیر خود داشته باشند.
 34. هریک از تصاویر بایستی با فرمت  JPEG یا  TIFF و با وضوح تصویر حداقل ۳۰۰ dpi برای نشریه ارسال گردد.
 35. فایل اکسل نمودارها بصورت جداگانه ارسال گردد.
 36. در متن مقاله می‌توان از کلمات اختصاری استاندارد استفاده نمود؛ البته در اولین مرتبه‌ی کاربرد واژه‌ی اختصاری، بایستی نام کامل آن در پرانتز یا پاورقی بیان گردد.
 37. در صورت زیاد بودن مطالب موجود در زیرنویس، مطالب می­توانند در دو ستون ارائه شوند.
 38. در متن مقاله بهتر است از نام ژنریک داروها استفاده شود و در اولین‌‌بار استفاده از نام دارو بایستی نام شرکت سازنده، شهر و کشور تولیدکننده، داخل پرانتز به انگلیسی ذکر گردد.
 39. نویسنده مکلف است فقط از اختصارات قراردادی استاندارد استفاده کند. از نوشتن کلمات اختصاری در عنوان و چکیده خودداری شود

بازگشت به فهرست مطالب

ﺷﺮایط ﻓﻨﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ :
 1.  
  1. شماره‌گذاری خطوط متن، برای مقاله ای که در قسمت ارسال مقاله بدون نام نویسندگان درج می‌شود.
   برای این منظور، در Word ۲۰۱۰,۲۰۱۳ مسیر زیر را دنبال کنید: Page Layout -» Line Numbers -» Continuous
  2. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ و دریاﻓﺖ ﻧﻈﺮ داوران (ﺣﺪاﻗﻞ ۳ ﻧﻔﺮ)، در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح ﺑﻪ ﻧﻮیسنده ﻋﻮدت خواهد شد. در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎیی آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬیرش ﺑﻪ "ﻧﻮیسنده‌ی رابط (ارسال‌کننده‌ی مقاله)اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد. این ﻣﺮحله ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۹۰ روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ‌اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻧﻮیسنده ﺗﺎ ۱۵ روز ﻓﺮﺻﺖ دارد اﺻﻼﺣﯿﻪ‌ی ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻋﻮدت نماید.
  3. یک نسخه از آﺧﺮین ﻣﻘﺎﻟﻪ‌ی ویرایش ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﺑﺮای ﻧﻮیسنده ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد (پروف نهایی)، ﺑﻌﺪ از ﺗﺄیید ﻧﻮیسنده از آﺧﺮین ﺗﻐﯿﯿﺮات، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد. اعمال تغییر بعد از تأیید نسخه نهایی قابل پذیرش نخواهد بود.
  4.  رﻋﺎیت ﻣﺤﺪودیتﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ: در ﮐﺎرآزﻣﺎیی‌های ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، اﺳﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎران و ﺷﻤﺎره‌ی ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ذﮐﺮ ﻧﺸﻮد (خصوصا در تصاویر). اﺧﺬ رﺿﺎیتﻧﺎﻣﻪ از ﺑﯿﻤﺎران ذﮐﺮ گردد. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ی اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژیک یا ﮐﺎرآزﻣﺎیی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ‌ی اﺧﻼﻗ در ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه یا ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و یا وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺼﻮیب ﺷﺪه اﺳﺖ
  5.  ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ‌ی ﮐﺎرآزﻣﺎیی‌های ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آن در ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﮐﺎرآزﻣﺎییﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ایران (IRCT) یا ﻫﺮ یک از ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗأیید ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ است.
  6. ﺗﻌﺎرض در ﻣﻨﺎﻓﻊ: در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰی، ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪی ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف شرکت‌های ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻤﺎیت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ذﮐﺮ ﻣﻔﺎد ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ و ﻗﻀﺎوت ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  7.  واژه و یا ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻼئم اﺧﺘﺼﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه، در اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ذﮐﺮ ﮔﺮدﻧﺪ.
  8. این مجله ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ صورت رایگان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎید
  9.  ﺑﻌﺪ از ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ، دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪارک آن را ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه بایگانی نموده و ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﻣﻌﺪوم خواهد کرد.
  10.  ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﺳﺮدﺑﯿﺮ، ﺑﺎ ذﮐﺮ مأﺧﺬ ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده‌ی مادی و معنوی از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺸﺮیه ﺑﺪون اجازه‌ی کتبی از سردبیر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
  11.  هرگونه تغییر در محتوای مقاله مانند تغییر تعداد نام نوبسندگان، افزودن یا کاهش محتوا، درج و حذف یافته‌‌ها، بعد از نهایی شدن «داوری نهایی« مقدور نمی‌باشد.
  12. در هنگام سابمیت یک فایل حاوی نام نویسندگان، یک فایل متن اصلی مقاله بدون نام نویسندگان، عکس پرسنلی نویسنده مسئول، فرم های اخلاقی ارسال شوند
  13. مسؤولیت صحت مطالب چاپ شده از دیدگاه علمی، اخلاقی و حقوقی به عهده نویسنده (گان) مقاله می‌باشد
راهنمای تصویری نکات نگارشیبازگشت به فهرست مطالب

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮیسی References :
فرمت: ونکوور AMA کروشه دار (برای دانلود استایل ویژه مجله در نرم افزار اند نوت کلیک کنید)
ارجاع درون متن به صورت عددی و داخل پرانتز می‌باشد. مثال: (۲)
ﺗﻮﺟﻪ: ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻨﺒﻊ از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ (اینترنت و ...) ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ (ﻧﻘﻄﻪ، ویرﮔﻮل و ...) و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد یا ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻗﺖ ﺷﻮد.


ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺎرﺳﯽ : ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ (ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﯽ) - ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﺎیه ﺷﺪن ﻣﺠﻠﻪ در ﺳﺎیتﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ- ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﻧﻮیسنده یا ﻧﻮیسندﮔﺎن، ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﺎم کامل ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس تاریخ ﻣﯿﻼدی، ﺷﻤﺎره‌ی ﻣﺠﻠﻪ و ﺻﻔﺤﺎت، ﺑﺎیستی به ﺼﻮرت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

[1]. Mirnejad R, Vahdati AR, Rashidiani J, Erfani M, Piranfar V. The antimicrobial effect of lactobacillus casei culture supernatant against multiple drug resistant clinical isolates of Shigella sonnei and Shigella flexneri in vitro. Iran Red Crescent Medical Journal. 2013;15(2):122-6. (Persian)
 
ﻣﺠﻠﻪ‌ی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﻧﻮیسنده یا ﻧﻮیسندﮔﺎن، ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻧﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه‌ی ﻣﺠﻠﻪ. ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر؛ ﺷﻤﺎره‌ی ﻣﺠﻠﻪ: ﺻﻔﺤﺎت. در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮیسندگان از ۶ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ از ﻧﺎم ﻧﻔﺮ ﺷﺸﻢ به بعد از ﻋﺒﺎرت .et al اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

[1]. Mirnejad R, Vahdati AR, Rashidiani J, Erfani M, Piranfar V. The antimicrobial effect of lactobacillus casei culture supernatant against multiple drug resistant clinical isolates of Shigella sonnei and Shigella flexneri in vitro. Iran Red Crescent Medical Journal. 2013;15(2):122-6.
 
ﮐﺘﺎب: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﻧﻮیسنده یا ﻧﻮیسندﮔﺎن. ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب. ﺷﻤﺎره‌ی ﭼﺎپ. ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ: ﻧﺎﺷﺮ؛ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر.
[1]. Ho MT, Saunders CE. Current Emergency Diagnosis and Treatment. 3rd ed. New Jersy: Appleton and Lang; 1998.
 
ﻓﺼﻠﯽ از ﮐﺘﺎب: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﻧﻮیسنده ﻓﺼﻞ. ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ. ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب. ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻧﺎم ﻧﻮیسندﮔﺎن ﮐﺘﺎب. ﺷﻤﺎره‌ی ﭼﺎپ. ﻣﺤﻞ ﭼﺎپ: ﻧﺎﺷﺮ؛ ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر. ﺻﻔﺤﺎت.
[1]. Champion RH. Disorders of sweat glands. In: Rook Textbook of Dermatology. Champion RH, Burton JL, Burns DA, editors. 6th ed. Oxford: Blackwell Science;1998. p. 1985-2002.
ژورﻧﺎل از اینترنت،  Web siteو CD-rom ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی زیر:
[1]. LaPorte RE, Marler E, Akazawa S, Sauer F. The death of biomedical journal. BMJ [serial online]. 1995; 310: 1387-90. Available from: http://www.bmj.com/bmj/archive/4991ed2.htm.Accessed September 26, 1996.
[2]. Hoffman DL. St John’s Wort. 1995; [4 screans]. Available at: URL:http://www.healthy.net/library/books/hoffman/materiamedica/stjohns.htm. Accessed July 16, 1998. - Gershon ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [serial on CD-ROM]. 1995; 52: 900-901.

 

راهنمای تصویری نگارش منابع
 

 
فایل های مورد نیاز : 
فصلنامه بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان از داوری مقالاتی که مطابق فرمت استاندارد مجله تهیه نشوند معذور است
 

 

دفعات مشاهده: 1778 بار   |   دفعات چاپ: 136 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مجله بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان است.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | Journal of Zoonosis

Designed & Developed by: Yektaweb