مجله بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه های پذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/7 | 
این مجله مقالات:

  • مقالات پژوهشی اصیل (Original Article)
  • مقالات مروری (Review Article):  مقالات مروری که به مروری سیستماتیک و متاآنالیز تقسیم‌بندی می‌شوند. 
  • گزارش‌های موردی (Case Reports)
  • گزارش‌های کوتاه (Short Communication)
  • نامه به سردبیر (Letter to the Editor)
  • مرور کتاب (Book Review)
مرتبط با اهداف مجله که در ذیل آمده است، پذیرش می‌کند.
 
✅ بیماری‌های باکتریایی قابل انتقال بین انسان و حیوان
✅ بیماری‌های انگلی قابل انتقال بین انسان و حیوان
✅ بیماری‌های ویروسی قابل انتقال بین انسان و حیوان
✅ بیماری‌های قارچی قابل انتقال بین انسان و حیوان
✅ بیماری‌های نوپدید و بازپدید قابل انتقال بین انسان و حیوان
اپیدمیولوژی بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان:
http://zoonosis.ir/find-1.42.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب